Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (2)

Lê Anh Thư

Đang theo dõi (11)

Lê Anh Thư
Isolde Moria
Linh Phương

Dòng thời gian