Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Trà Vinh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 33
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (3)