Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 4
Điểm SP 33

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian