Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 5
Điểm SP 17

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian