Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 124
Số lượng câu trả lời 35
Điểm GP 2
Điểm SP 19

Người theo dõi (33)

Đang theo dõi (4)

Victor Blade
Huy Hoàng Phạm
Lucky Women
Đỗ Thuỳ Linh