Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tuyên Quang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 0
Điểm SP 7

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (0)