Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 230
Điểm GP 120
Điểm SP 688

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (5)

Ngọc Linh
TV Cuber
Lê Michael
Knight™