Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 2
Điểm SP 2

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian


Câu trả lời:

A , C