Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (13)

$Mr.VôDanh$
Tôi là ...?
Mèol Ú"ss Kute
Cung Sư Tử

Đang theo dõi (1)

Vũ Khánh Ly