Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Nguyên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (15)

Đang theo dõi (17)

Dòng thời gian