Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 29
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (12)

Đang theo dõi (6)

Nguyen Thi Mai
Bình Trần Thị
Nguyễn Như Nam
Hà Đức Thọ
Nguyễn Huy Tú