Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 147
Điểm GP 11
Điểm SP 214

Người theo dõi (71)

Đang theo dõi (33)

Hà An
Phạm Thuỷ
Hà Yến Linh

Dòng thời gian