Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 8
Điểm SP 19

Người theo dõi (1)

An Bình

Đang theo dõi (1)

Violet

Dòng thời gian