Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Khánh Hòa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 29
Điểm GP 4
Điểm SP 20

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)