Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 357
Số lượng câu trả lời 1373
Điểm GP 35
Điểm SP 56

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (0)