Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 380
Số lượng câu trả lời 3054
Điểm GP 266
Điểm SP 407

Người theo dõi (18)

Đang theo dõi (1)