Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 43
Điểm GP 2
Điểm SP 31

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (2)

Dòng thời gian