Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 1
Điểm SP 23

Người theo dõi (23)

Đang theo dõi (4)