Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 86
Số lượng câu trả lời 47
Điểm GP 3
Điểm SP 27

Người theo dõi (110)

Đang theo dõi (7)