Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 1
Điểm SP 16

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (1)

Ngọc Hnue

Dòng thời gian