Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 42
Số lượng câu trả lời 35
Điểm GP 13
Điểm SP 42

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian