Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 38
Điểm GP 0
Điểm SP 18

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian