Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 32
Điểm GP 4
Điểm SP 13

Người theo dõi (2)

Gia Thịnh
Đỗ Đình Hưng

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Chứng minh

+Việt Nam có tỉ lệ sinh cao hơn nhiều so với tỉ lệ tử +Dựa vào tháp tuổi:chân tháp và thân tháp(dưới và trong độ tuổi lao dộng) rộng rồi từ từ hẹp lại ở ngọn tháp(ngoài độ tuổi lao động) +Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên cao

Cơ Cấu trẻ phân bố ko đều gây ra ~ thuận lợi và khó khăn là:

* Thuận lợi:

- Dân số trẻ, mang lại lực lượng lao động đông đảo cho các ngành kinh tế, đặc biệt là những ngành đòi hỏi nhiều nhân công trẻ, khỏe và có trình độ, khả năng tiếp thu nhanh.

- Thu hút đầu tư nước ngoài (nguồn nhân công rẻ, dồi dào).

- Là thị trường tiêu thụ lớn mạnh trong nước, thúc đẩy sản xuất phát triển.

* Khó khăn:

- Tỉ lệ dân số phụ thuộc vẫn còn cao (41,6%).

- Gây sức ép về vấn đề y tế, giáo dục, nhà ở…cho công dân trong tương lai.

- Vấn đề giải quyết việc làm trở nên gay gắt.

- Ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên.

Dân số đông Gây ra ~ thuận lợi và khó khăn là:

a) Tích cực :

- Dân số đông:

+ Nguồn lao động dồi dào, tác động tích cực đến nền kinh tế, đặc biệt với những ngành cần nhiều lao động, thu hút đầu tư nước nước ngoài.

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn, giúp thúc đẩy sản xuất và phát triển.

- Dân số trẻ:

+ Năng động, sáng tạo, tiếp thu nhanh tiến bộ khoa học kĩ thuật.

+ Tỉ lệ người phụ thuộc ít hơn, giúp cải thiện nâng cao chất lượng đời sống.

- Thành phần dân tộc đa dạng:

+ Các dân tộc đoàn kết với nhau, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, tạo nên sức mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.

+ Tuyệt đại bộ phận người Việt ở nước ngoài đều hướng về Tổ quốc và đang đóng góp công sức cho xây dựng, phát triển kinh tế -xã hội ở quê hương.

b) Tiêu cực :

Dân đông và tăng nhanh gây nên sức ép lớn về vấn đề kinh tế - xã hội - môi trường.

- Về kinh tế :

+ Gia tăng dân số nhanh, chưa phù hợp với tăng trưởng kinh tế, kĩm hãm sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và lãnh thổ.

+ Vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm trở nên gay gắt.

+ Dân cư phân bố không hợp lí nên việc sử dụng và khai thác tài nguyên không hợp lí, hiệu quả.

- Về xã hội :

+ Chất lượng cuộc sống chậm cải thiện, GDP bình quân đầu người thấp vẫn còn thấp.

+ Các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở những vùng miền núi.

- Về môi trường :

Dân số đông, mật độ dân số cao gây sức ép lên tài nguyên và môi trường

+ Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

+ Ô nhiễm môi trường.