Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 27
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (7)

Dòng thời gian