Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 40
Điểm GP 0
Điểm SP 19

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (23)

An Dao
An Trần
Sone Yoonsic

Dòng thời gian