Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 0
Điểm SP 39

Người theo dõi (35)

Đang theo dõi (1)