Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 36
Điểm GP 1
Điểm SP 48

Người theo dõi (26)

Đang theo dõi (10)

Dòng thời gian