Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Nguyên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 145
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (0)