Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 29
Điểm GP 1
Điểm SP 13

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian