Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tây Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (30)

Đang theo dõi (14)