Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 661
Điểm GP 23
Điểm SP 514

Người theo dõi (119)

Đang theo dõi (1)