Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 31
Điểm GP 0
Điểm SP 20

Người theo dõi (46)

Đang theo dõi (17)