Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (2)

Đừng Hỏi Tên
Hoàng Lê Nin

Đang theo dõi (4)