Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 27
Điểm GP 0
Điểm SP 43

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (4)