Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 65
Điểm GP 0
Điểm SP 28

Người theo dõi (16)

Đang theo dõi (3)