Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 2
Điểm SP 4

Người theo dõi (3)

Hien Than

Đang theo dõi (4)

Dòng thời gian