Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 66
Số lượng câu trả lời 208
Điểm GP 3
Điểm SP 106

Người theo dõi (32)

Đang theo dõi (102)