Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 154
Điểm GP 7
Điểm SP 92

Người theo dõi (13)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian