Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 297
Số lượng câu trả lời 53
Điểm GP 1
Điểm SP 23

Người theo dõi (84)

Đang theo dõi (107)

Dòng thời gian