Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 40
Số lượng câu trả lời 270
Điểm GP 39
Điểm SP 444

Người theo dõi (59)

Hoàng Trang
Tú Anh Dương
PanhPeo Nanh
Lưu Ái Linh

Đang theo dõi (17)