Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 29
Điểm GP 0
Điểm SP 48

Người theo dõi (12)

Đang theo dõi (8)