Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 93
Số lượng câu trả lời 127
Điểm GP 4
Điểm SP 37

Người theo dõi (19)

Đang theo dõi (10)