Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 126
Số lượng câu trả lời 139
Điểm GP 3
Điểm SP 53

Người theo dõi (53)

Đang theo dõi (37)

Dòng thời gian