Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 60
Điểm SP 153

Người theo dõi (44)

Bạch Tử Yên
Mai Thị Huyền
An Mộc

Đang theo dõi (0)