Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 35
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 1
Điểm SP 1

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (3)

Akai Haruma
Chí Cường

Dòng thời gian