Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 81
Điểm GP 13
Điểm SP 16

Người theo dõi (1)

9323

Đang theo dõi (0)