Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 166
Số lượng câu trả lời 1214
Điểm GP 9
Điểm SP 1500

Người theo dõi (43)

Đang theo dõi (2)