Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

Đỗ Khánh Linh

Đang theo dõi (2)

Đỗ Khánh Linh
Tuệ Lâm

Dòng thời gian