Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 60
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (4)