Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 2
Điểm SP 0

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (10)