Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (2)